Sant Antoni Comerç

Sant Antoni Comerç
Notícies

Fase 1: guia pràctica de mesures per a locals comercials i establiments de restauració

26 de maig de 2020

A partir del dilluns 25 de maig, els establiments de restauració de Barcelona poden reobrir les terrasses limitant al 50 % el nombre de taules tenint en compte la xifra de taules permesa l’any anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal. En la nova fase 1, se segueix permetent la recollida de productes als comerços i de menjar als bars i restaurants de la ciutat, però no el seu consum a l’interior. Pel que fa al comerç, el canvi de fase no comporta cap variació respecte a la fase 0 avançada.

L’entrada en vigor de la fase 1 del “Pla per a la transició cap a una nova normalitat” dissenyat pel Ministeri de Sanitat inclou diverses accions i mesures dirigides al teixit comercial de proximitat, que modifiquen algunes de les accions decretades el passat 18 de maig, durant la fase 0 avançada. Amb l’objectiu de seguir caminant cap al retorn a la nova normalitat, el govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una sèrie de mesures pensades perquè es continuïn aplicant en botigues i locals de la ciutat i en aquells establiments de restauració que vulguin posar en marxa el seu servei de terrassa, una de les novetats que comporta la fase 1. Podeu consultar un resum de les mesures en format visual aquí.

COMERÇ

  • Quins comerços poden obrir durant la fase 1?

Els criteris són els mateixos que ja s’aplicaven durant la fase 0 avançada. En primer lloc, a partir del 25 de maig, poden seguir obrint al públic tots els establiments i locals comercials de menys de 400 metres quadrats de superfície que van haver d’abaixar la persiana el passat 14 de març, arran de la publicació del Reial decret 463/2020 que declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària de la covid-19. Aquesta mesura no ha variat respecte de la fase 0 avançada.

Alhora, també poden estar oberts els establiments i locals comercials que tinguin més de 400 metres quadrats de superfície, si limiten l’espai de venda al públic i d’exposició a menys de 400 metres quadrats i si tenen un accés directe i independent des de la via pública. De la mateixa manera, poden continuar amb la persiana aixecada aquells establiments considerats de primera necessitat i que ja van obrir durant la fase dura del confinament.

La fase 1 també segueix permetent l’obertura dels concessionaris d’automoció, les estacions d’inspecció tècnica de vehicles i els centres de jardineria o vivers de plantes sempre que apliquin un sistema de cita prèvia, independentment de quina sigui la superfície útil d’exposició i venda. A més, les administracions de loteria poden seguir obrint, excepte les que es trobin dins d’un centre comercial.

Ara bé, igual que passava en la fase 0 i 0 avançada, encara no poden aixecar la persiana els comerços i serveis que formin part d’un centre comercial, a excepció d’aquells que comptin amb accés directe i independent des de l’exterior del parc o centre comercial.

  • Quins requisits s’han de complir per obrir durant la fase 1?

Els comerços de Barcelona que reobrin al públic han de complir un seguit de mesures, detallades al BOE pel govern espanyol, i que són també les mateixes que ja s’aplicaven arran de l’entrada de Barcelona a la fase 0 avançada. Així, no és necessari que el comerç atengui la ciutadania amb un sistema de cites prèvies. Tot i així, cal reduir a un 30 % l’aforament del local per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client per establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30 % s’ha de tenir en compte planta per planta.

Durant la fase 1 es continua permetent que els establiments oberts puguin posar en marxa sistemes de recollida de productes al mateix local. Tanmateix, cal que la botiga garanteixi les entregues d’una forma esglaonada per evitar aglomeracions a l’interior del local o als accessos. Igual que passava durant la fase 0 avançada, tampoc no es permet crear ni utilitzar cap tipus de zona d’espera a l’interior de l’establiment.

Les botigues també han de complir amb un horari d’atenció preferent per a persones majors de 65 anys, que s’ha de fer coincidir amb les franges horàries que té aquest col·lectiu per fer passejos i activitat física: de 10 a 12 del matí i de 7 a 8 de la tarda.

A més, cal tenir en compte que, si es duen a terme accions comercials o de promoció, s’han de prendre mesures per evitar les aglomeracions.

  • Què diu la fase 1 sobre la regulació dels aforaments?

Com ja hem explicat, l’entrada a la fase 1 segueix comportant la necessitat de reduir a un 30 % l’aforament dels locals comercials i de serveis per garantir en tot moment una distància mínima de dos metres entre els clients. Si això no fos possible, cal regular l’entrada a l’establiment per tal que només hi hagi un client per establiment. En el cas que l’establiment tingui dues plantes o més, l’aforament del 30 % s’ha de tenir en compte planta per planta.

En aquesta fase, és obligatori indicar l’aforament màxim del local i d’assegurar-ne el compliment en tot moment. També és obligatori establir sistemes de recompte i control de l’aforament, de forma que no se superi en cap moment, incloent-hi els mateixos treballadors. A més, pel que fa a la circulació de persones dins el local i la distribució d’espais, es modificaran amb l’objectiu de garantir les distàncies de seguretat interpersonal exigides en cada moment pel Ministeri de Sanitat.

En el cas d’aquells establiments comercials que disposin d’aparcament propi per a empleats i clients, si l’accés a les instal·lacions no es pot regular de manera automàtica i sense contacte, cal aplicar un control manual i continuat per part del personal de seguretat.

  • Quines mesures d’higiene han d’aplicar els comerços?

El comerç de proximitat que opti per reobrir durant la fase 1 també té l’obligació d’aplicar diverses mesures de caràcter higiènic per garantir la seguretat sanitària de la clientela i del seu personal. En primer lloc, cal que es facin tasques de neteja i desinfecció global de les instal·lacions almenys 2 cops al dia.

A més, la botiga ha de prestar una atenció especial a les superfícies de contacte més freqüents per assegurar-ne constantment la desinfecció. En són exemples els poms de les portes, els mostradors, els mobles del local, els passamans, les màquines dispensadores, el terra, els telèfons, els penjadors, els carros o les cistelles, les aixetes i altres elements similars.

Una de les neteges s’ha de fer obligatòriament quan acaba l’horari d’obertura al públic. Per dur a terme les diverses desinfeccions, s’utilitzaran desinfectants com dilucions de lleixiu amb quantitats 1:50 o qualsevol dels desinfectants comercialitzats i autoritzats pel Ministeri de Sanitat que tinguin un efecte viricida. Després de cada desinfecció, el material que s’hagi fet servir s’ha d’eliminar de forma segura i, posteriorment, rentar-se les mans.

Per tal de facilitar les tasques de neteja, el BOE especifica que es podrà fer una pausa al llarg de la jornada —preferiblement al migdia— per dedicar-se a les tasques de manteniment, neteja i reposició. El nou horari haurà d’estar especificat en un lloc visible.

Si l’establiment comercial té més d’una persona treballadora que atén el públic, les mesures de neteja també s’hauran d’aplicar a les zones privades de personal com els vestidors, les taquilles, els serveis, les cuines i les àrees de descans. A més, els uniformes i la roba de la feina s’han de rentar entre 60 i 90 graus i s’han de ventilar correctament els locals.

Pel que fa a l’ús dels serveis, tan sols poden ser utilitzats pel personal i no per la clientela. En cas que sigui una situació extraordinària, cal que el servei es desinfecti després del seu ús. Les papereres han de tenir un suport d’activació per pedal i han de ser netejades sovint: almenys, un cop al dia.

Pel que fa a la venda automàtica a través de màquines de vendingbugaderies d’autoservei i similars, el titular ha d’assegurar el compliment de les mesures d’higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels locals, i informar els usuaris del correcte ús mitjançant cartells informatius.

A més, pel que fa als establiments comercials que tinguin ascensors o muntacàrregues, se n’ha de limitar l’ús al mínim imprescindible, i establir una ocupació màxima d’una persona (excepte si es pot garantir una separació de dos metres, o per a aquelles persones que necessitin assistència).

  • Quines mesures de prevenció de risc han d’aplicar els comerços per protegir el personal?

En primer lloc, el BOE recorda que, tal com ja passava durant la fase 0 avançada, no poden incorporar-se als llocs de treball aquells treballadors que estiguin en aïllament domiciliari perquè han estat diagnosticats amb la covid-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles. Aquells que no hagin tingut símptomes però que estiguin en quarantena per haver tingut contacte amb una persona amb indicis o diagnòstic de covid-19 tampoc no poden reincorporar-se.

El titular del negoci s’ha d’assegurar que tot el personal compti amb equips de protecció individual adequats a les seves tasques i proporcionar-los gels hidroalcohòlics o aigua i sabó. Si no es pot garantir la distància de dos metres durant la jornada, cal facilitar-los obligatòriament mascaretes i informació sobre el correcte ús dels equips de protecció.

Pel que fa a les perruqueries, centres destètica o fisioteràpia, s’ha d’utilitzar l’equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, i s’ha d’assegurar sempre el manteniment de la distància de dos metros entre clients.

El fitxatge mitjançant empremta digital s’ha de substituir per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades. En cas que no sigui possible, cal desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús.

La disposició dels llocs de treball i l’organització dels torns s’ha d’adaptar per garantir sempre la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors. La responsabilitat recau sobre el titular de l’activitat econòmica o la persona a qui es delegui aquestes funcions. La distància de seguretat també s’haurà de complir als vestidors, als armariets i als serveis del personal.

  • Quines mesures de protecció ha d’adoptar el comerç per protegir els clients?

Han de vetllar per tal que els clients només estiguin a l’establiment el temps imprescindible per comprar o rebre el servei. També cal assenyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques a terra o cartells, per exemple.

Els establiments han de posar a disposició de la clientela dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat del govern espanyol. S’han de col·locar als accessos del local. A més, als establiments que tinguin zones d’autoservei, ha de ser el treballador o la treballadora del comerç qui manipuli els productes. De la mateixa manera, no es poden posar a disposició dels clients productes de prova.

Pel que fa al comerç dedicat a la venda de peces de roba o similars, l’establiment ha d’implementar mesures per tal que la peça sigui higienitzada abans de ser facilitada als clients. Els emprovadors s’hauran d’utilitzar només per una persona i caldrà que siguin desinfectats i netejats després de cada ús.

HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

  • En el cas de l’hostaleria i la restauració, quins efectes té la fase 1?

Una de les principals novetats de la fase 1 és l’autorització per a l’obertura de les terrasses dels establiments de restauració. Tot i així, s’ha d’establir un límit del 50 % de les taules permeses respecte a l’any immediatament anterior d’acord amb la corresponent llicència municipal i cal assegurar-se que es mantingui distància social de mínim dos metres entre taules o agrupacions de taules.

A les taules o agrupacions de taules hi pot haver un màxim de 10 persones. Les taules o agrupacions de taules hauran de guardar relació segons el nombre de persones, permetent que es respecti la distància de seguretat.

El consum a l’interior dels locals està prohibit, però poden fer-se serveis d’entrega a domicili i mitjançant la recollida de comandes pels clients als mateixos establiments. A més, pel que fa a les entregues a domicili, cal que l’establiment prepari un sistema de repartiment preferent per a les persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius vulnerables. Cal evitar sempre aglomeracions per recollir les comandes tant als accessos com a l’interior dels locals.

  • Quines mesures d’higiene i de prevenció cal aplicar a les terrasses?

Cal netejar i desinfectar l’equipament de la terrassa entre client i client. A més, el BOE també especifica que s’ha de prioritzar la utilització d’estovalles d’un sol ús o bé canviar-les després de cada servei. També és necessari posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat viricida autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

A l’hora de fer el pagament, s’ha de fomentar l’ús de la targeta o bé de mitjans que evitin el contacte físic. A més, cal netejar i desinfectar el datàfon després de cada ús.

Les cartes gastronòmiques d’ús comú queden prohibides i els elements auxiliars del servei com la vaixella, la cristalleria, la coberteria o les estovalles s’han d’emmagatzemar en recintes tancats. De la mateixa manera, és obligatori eliminar els productes d’autoservei com els dispensadors de tovallons, d’escuradents o les setrilleres. S’ha de prioritzar sempre l’ús de paquets monodosi.

Pel que fa a l’ús del lavabo, s’ha de regular l’entrada per assegurar que només hi entra una persona alhora. Només s’ha de permetre l’entrada d’un acompanyant en aquells casos justificats. Els lavabos s’han de netejar i desinfectar, com a mínim, sis cops al dia.

  • Quines mesures d’higiene i de prevenció cal aplicar per protegir els treballadors?

El titular del negoci s’ha d’assegurar que tot el personal compti amb equips de protecció individual adequats a les seves tasques. Almenys, cal proporcionar-los mascareta i gels hidroalcohòlics o sabó per a les mans. A més, el personal ha de rebre formació i informació sobre el correcte ús dels equips de protecció. Aquestes normes també són aplicables als treballadors de terceres empreses que prestin serveis al local amb caràcter habitual o de forma puntual.

Durant la fase 1, també cal modificar les condicions de treball, en la mesura necessària, per garantir el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre treballadors. N’és responsable el titular de l’activitat econòmica o la persona a qui es delegui la responsabilitat. A més, cal habilitar un espai perquè el personal es canviï de roba i calçat. Aquest espai ha de comptar amb taquilles o, com a mínim, un portavestits o similar.

MERCATS A L’AIRE LLIURE I DE VENDA NO SEDENTÀRIA

Amb l’entrada en vigor de la fase 1, a Barcelona poden reobrir els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària a la via pública. Preferentment, poden fer-ho els de productes alimentaris i de primera necessitat. Tanmateix, en tots els casos cal fer-ho complint amb el distanciament necessari entre personal, clientela i vianants, que ha de ser de dos metres.

En el cas dels mercats a l’aire lliure que s’organitzaven de forma habitual, el seu aforament es redueix fins a un terç i tan sols es permet l’obertura d’un 25 % de les parades autoritzades. A més, tots els mercats a l’aire lliure o de venda no sedentària en via pública han de disposar de papereres per dipositar mocadors i altres materials de rebuig. Aquestes papereres hauran de netejar-se mínim un cop al dia.

Ajuntament de Barcelona

Els nostres socis

Poc a Pots - Le Café
A. de Veïns del Barri de Sant Antoni
Fàbrica Moritz Barcelona
Xarcuteria Subirats
Calçats Sir
Charcuteria CEX
Farmàcia Vives Ferrer
Carregant...
x
X